usnesení ze zasedání č. 1/2017

31.01.2017 15:14

U S  N E S E N Í

 

Č. 1/2017

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 30. ledna 2017

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení – všemi hlasy

5. hospodaření mateřské školy k 31. 12. 2016 – všemi hlasy

6. převedení zisku mateřské školy za rok 016 ve výši 15.809,81

Kč do rezervního fondu mateřské školy – všemi hlasy

7. směrnici o cestovních náhradách – všemi hlasy

8. prodej pozemkové parcely č. 528/37 a pozemkové parcely č.

528/38 v katastrálním území Slepotice – všemi hlasy

9. pana Jiřího Vaňka do výběrové komise na výběrové řízení na

přestavbu a přístavbu mateřské školy – všemi hlasy

10. plné dofinancování kupní ceny nového dopravního automobilu

pro JSDH obce Slepotice z rozpočtu obce – všemi hlasy

11. zrušení veřejné telefonní stanice – všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. informaci starostky o schválení rozpočtové změny č. 4

2. informaci předsedkyně inventarizační komise o provedené

inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016

3. informaci o žádosti společnosti PEN projekty energetiky

s.r.o. Pardubice o existenci sítí u čp. 121           

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl