usnesení ze zasedání č. 1/2014

22.01.2014 00:00

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. vnitřní předpis FIN 1/2014 s platností od 1. 1. 2014

 6. znění kupní smlouvy na odprodej pozemku p. p. č. 26/2 v k. ú.

    Bělešovice – všemi hlasy

 7. znění směnné smlouvy na směnu pozemku p. p. č. 491/10 za

    pozemek p.  p. č. 491/25 v k. ú. Slepotice – všemi hlasy

 8. znění směnné smlouvy na směnu pozemku p. p. č. 116/2, 491/35 za

    pozemky p. p. č. 491/21, 522 a 453 v k. ú. Slepotice – všemi

    hlasy

 9. znění kupní smlouvy na odprodej pozemku  p. p. č. 528/18 v k.

    ú. Slepotice – všemi hlasy

10. znění směnné smlouvy na směnu pozemků p. p. č. 21/1 v k. ú.

    Bělešovice za pozemky p. p. č. 217/17 a 217/37 – všemi hlasy

11. hospodaření mateřské školy za rok 2013 – všemi hlasy

12. aby výsledek hospodaření mateřské školy Slepotice za rok 2013

    ve výši 6.661,12 Kč byl převeden do rezervního fondu mateřské

    školy – všemi hlasy

13. směrnici o cestovních náhradách pro rok 2014 – všemi hlasy

14. předběžný odprodej části obecního pozemku p. p. č. 528/1 před

    domem čp. 15 ve Slepoticích s podmínkou, že kupujícím bude

    zpracován geometrický plán, který bude znovu projednán

    zastupitelstvem – všemi hlasy

 

 

 

     Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. zprávu o provedené inventarizaci

 2. informaci o neuhrazených nájmech 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl