Usnesení ze zasedání č. 1/2013

31.01.2013 09:10

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 30. ledna 2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání
 3. ověřovatele zápisu 
 4. návrhovou komisi na usnesení
 5. hospodaření mateřské školy k 31. 12. 2012
 6. pokrýt zptrátu hospodaření mateřské školy za rok 2012 ve výši 13.491,03 Kč z rezervního fondu mateřské školy
 7. směrnici o cestovních náhradách dle vyhlášky o cestovních náhradách č. 472/2012 Sb. pro rok 2013
 8. zařazení obce Slepotice do územní působnosti MAS Region Kunětické hory na území obce Slepotice
 9. přípravu integrované strategie území MAS Region Kunětické hory na území obce Slepotice
 10. uzavření smluv na hrobová místa a služby pro rok 2013 – 2017 za cenu nájmu 3,- Kč za m2 a rok a cenu služeb ve výši 70,- Kč za hrobové místo a rok
 11. dotaci pro SDH Slepotice ve výši 15.000,- Kč pro rok 2013
 12. pořídit pořídit územní studii lokality a.1.1 a požádat o zpracování zadání územní studie Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta. Zpracovatelem územní studie bude Ing. Arch. Milan Vojtěch, bytem Nerudova 77, 533 04 Sezemice

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu inventarizační komise o provedení inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2012 
 2. bere na vědomí zprávy o činnosti výborů a komisí za rok 2012 a jejich plány práce na rok 2013

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl